Adatvédelmi nyilatkozat

 

Köszönjük érdeklődését vállalatunk iránt. A Bohnenkamp s.r.o. ügyvezetése különös jelentőséget tulajdonít az adatvédelemnek. A Bohnenkamp s.r.o. weboldalainak használata alapvetően bárminemű személyes adat megadása nélkül lehetséges. Ha honlapunk látogatója igénybe kívánja venni vállalatunk valamely szolgáltatását weboldalainkon keresztül, szükség lehet személyes adatok kezelésére. Amennyiben a szükséges adatkezelésnek nincs törvényes alapja, az érintett személy hozzájárulását kérjük.

Az érintett személy személyes adatainak (pl. név, cím, e-mail cím vagy telefonszám) kezelése mindig az általános adatvédelmi rendelettel és a Bohnenkamp s.r.o.-ra vonatkozó helyi adatvédelmi jogszabályokkal megegyezően történik. Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattalvállalatunk tájékoztatni szeretné a nyilvánosságot arról, milyen módon, milyen terjedelemben és milyen okból gyűjtünk, használunk fel és kezelünk személyes adatokat. Ez az adatvédelmi nyilatkozat egyben információkat is nyújt az érintett személyek számára az őket megillető jogokról.

Az adatkezelő Bohnenkamp s.r.o. számos műszaki és szervezeti intézkedést meghozott a weboldalon keresztül kezelt személyes adatok átfogó védelmének biztosításáért. Mindazonáltal az interneten keresztüli adatátvitelre alapvetően jellemző biztonsági rések miatt nem garantálható az abszolút védelem. Ebből az okból a Bohnenkamp s.r.o. lehetővé teszi felhasználóinak a személyes adatok továbbításának más módját is, pl. telefonon keresztül.

1. Fogalommeghatározások

A Bohnenkamp s.r.o. adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó és szabályozó hatóság által az általános adatvédelmi alaprendelet elfogadáskor használt fogalmakon alapul. Az adatvédelmi nyilatkozatnak mind a nyilvánosság, mind ügyfeleink és üzletfeleink számára jól olvashatónak és könnyen érthetőnek kell lennie. Ennek érdekében szeretnénk előzetesen tisztázni a nyilatkozatban előforduló fogalmakat:

Az adatvédelmi nyilatkozatban többek között az alábbi fogalmakat használjuk:

·       a) Személyes adatok

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: „érintett“) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

·       b) Érintett

Minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelő kezeli.

·       c) Adatkezelés

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

·       d) Az adatkezelés korlátozása

A tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

·       e) Profilalkotás

Személyes adatok kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

·       f) Álnevesítés

A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

·       g) Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

·       h) Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

·       i) Címzett

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.

·       j) Harmadik fél

Az atermészetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

·       k) Az érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

2. Adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet, ill. az egyéb, az Európai Unió tagállamaiban hatályos adatvédelmi törvények és más, adatvédelmi jellegű rendelkezések értelmében vett adatkezelő:

Bohnenkamp s.r.o.

Dolna 2099

900 01 Modra

Slowakei

Tel.: +421 33 6486 100

E-mail: info@bohnenkamp.sk

Weboldal: www.bohnenkamp.sk

 

3. HTTP-sütik

A Bohnenkamp s.r.o. honlapjai HTTP-sütiket („cookie“) használnak. A sütik szövegfájlok, amelyeket a weboldal a böngészőn keresztül a számítógépes rendszerre helyez el, ill. tárol.

Számos internetes honlap használ sütiket. Sok süti ún. cookie-azonosítót is tartalmaz. A cookie-azonosító egyértelműen azonosítja a sütit. Az azonosító egy számsorból áll, amely által az internetes oldalak és szerverek hozzárendelhetőkahhoz a konkrét böngészőhöz, amelyben a süti el lett mentve. Ez lehetővé teszi a felkeresett internetes oldalaknak és szervereknek az érintett személy böngészőjének megkülönböztetését más, sütit tartalmazó böngészőktől. Egy bizonyos böngésző felismerhető és azonosítható az egyértelmű cookie-azonosító alapján.

A sütik használatával a Bohnenkamp s.r.o. e honlap látogatói számára olyan felhasználóbarát szolgáltatásokat tud biztosítani, amelyekre sütik nélkül nem lenne lehetőség.

A sütik segítségével weboldalunk információit és ajánlatait az adott felhasználóra igazíthatjuk. A sütik lehetővé teszik számunkra a honlap látogatójának felismerését. A felismerés célja, hogy megkönnyítsük a felhasználónak oldalunk használatát. Például a sütiket használó weboldal felkeresésekor a látogatónak nem kell ismételten megadnia belépési adatait, mert ezeket a honlap és a felhasználó számítógépes rendszerében elhelyezett süti nyilvántartja. További példaként említhető az online üzletek bevásárlókosarának HTTP-sütije. Az online áruház a süti segítségével jegyzi meg a virtuális bevásárlókosárba helyezett árucikkeket.

Az érintett a sütik használatát az alkalmazott böngésző megfelelő beállításával tilthatja meg internetes oldalunknak. Ezáltal állandó jelleggel is letilthatja a sütik telepítését. Az elhelyezett sütik ezenfelül bármikor törölhetők a böngészőn vagy más szoftvereken keresztül. A sütik törlése minden széles körben használt internetes böngészőben lehetséges. Ha az érintett kikapcsolja a sütik használatát az alkalmazott böngészőben, előfordulhat, hogy nem használható teljeskörűen honlapunk minden funkciója.

 

4. Általános adatok és információk gyűjtése

Ha az érintett vagy egy automatikus rendszer felkeresi a Bohnenkamp s.r.o. internetes oldalát,a honlap egy sor általános adatot és információt is rögzít. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájlokban tárolja. A rögzített információk a következők: (1) a felhasznált böngésző típusa és verziója, (2) a felhasznált operációs rendszer, (3) az az internetes oldal, amelyről a lekérő rendszer a weboldalunkra kerül (az ún. referer), (4) az aloldalak, amelyeken keresztül a lekérő rendszer eléri honlapunkat, (5) a weblap lekérésének dátuma és időpontja, (6) azinternetprotokoll-cím (IP-cím), (7) a lekérő rendszer internetszolgáltatója (8), ill. informatikai rendszerünk védelmére szolgáló egyéb adatok és információk.

Az általános adatok és információk felhasználása során a Bohnenkamp s.r.o. nem von le következtetéseket az érintettet illetően. Ezekre az információkra azért van szükségünk, hogy (1) internetes oldalunk tartalmát helyes módon megjeleníthessük, (2) optimalizáljuk weboldalunk tartalmát, ill. az itt látható reklámot, (3) biztosíthassuk informatikai rendszereink és honlapunk tartós és zavartalan működését, valamint , hogy (4) számítógépes támadás esetén a bűnüldöző hatóságnak nyomozási célra rendelkezésre bocsáthassuk a szükséges információkat. Ezeket a névtelenített formában gyűjtött adatokat és információkat a Bohnenkamp s.r.o. statisztikailag elemzi az informatikai folyamatok továbbfejlesztésének, az adatvédelem és az adatbiztonság vállalaton belüli növelésének céljával annak érdekében, hogy biztosítható legyen az általunk kezelt személyes adatok megfelelő védelme. A szerveres naplófájloknévtelenített adatait minden, az érintettek által megadott személyes adattól elkülönítve tároljuk.

 

5. Regisztráció internetes oldalunkon

Az érintett az adatkezelő internetes oldalán regisztrálhatja magát személyes adataival. Az adatkezelőnek továbbított személyes adatokat a regisztráció során használt űrlap beviteli tulajdonságai határozzák meg. Az érintett által megadott személyes adatokat kizárólag belső, saját használatra gyűjtjük és tároljuk. Az adatkezelő elrendelheti az adatok továbbítását egy vagy több adatfeldolgozónak, pl. csomagkézbesítőnek, aki a személyes adatokat szintén kizárólag belső körben, az adatkezelő céljaira használja.

Az adatkezelő internetes oldalán való regisztráció során a rendszer ezenfelül tárolja az érintett internetszolgáltató (ISP) által az érintett személynek kiosztott IP-címet, a regisztráció dátumát és idejét is. Az adatok tárolásának oka az, hogy csak ezáltal akadályozható meg a szolgáltatásainkkal való visszaélés. Szükség esetén  az adatok lehetővé teszik az elkövetett bűncselekmények felderítését. Ezáltal az adatok tárolása az adatkezelő óvintézkedésének tekinthető. Az adatkezelő alapvetően nem továbbítja az adatokat harmadik félnek, kivéve, ha az adatkezelőt erre jogszabályi előírás kötelezi, ill. az adatok továbbítása büntetőeljárás miatt szükséges.

Az érintett regisztrációja a személyes adatok önkéntes megadása mellett arra szolgál, hogy az adatkezelő olyan tartalmat és szolgáltatásokat kínálhasson fel az érintettnek, amelyek természetszerűleg csak regisztrált felhasználók számára nyújthatók. A regisztrált személyek bármikor módosíthatják, ill. akár törölhetik is személyes adataikat az adatkezelő nyilvántartásából.

Az adatkezelő kérésre tájékoztatja az érintettet arról, milyen személyes adatot tárol rá vonatkozóan. Az adatkezelő az érintett kérelmére vagy felhívására helyesbíti vagy törli a személyes adatokat, amennyiben ez nem ellentétes a törvényes nyilvántartási kötelezettséggel. Az adatkezelő minden munkatársa az érintett rendelkezésére áll kapcsolattartó személyként ez ügyben.

 

6. Hírlevélre való feliratkozás

A Bohnenkamp s.r.o. internetes oldalán a felhasználók feliratkozhatnak a vállalat hírlevelére. Az erre szolgáló űrlap beviteli mezői határozzák meg, milyen személyes adatokat továbbít a rendszer a hírlevél megrendelésekor.

A Bohnenkamp s.r.o. rendszeres időközönként hírlevélben tájékoztatja ügyfeleit és üzletfeleit a vállalat aktuális ajánlatairól. Vállalatunk hírlevelét az érintettnek alapvetően csak akkor küldjük el, ha (1) az érintett érvényes e-mail címmel rendelkezik, és (2) feliratkozott a hírlevélre. Az érintett személy által a feliratkozáskor megadott e-mail címre jogi okokból double opt-in eljárással megerősítő e-mailt küldünk. Ez az e-mail annak ellenőrzésére szolgál, hogy az érintett az adott e-mail cím tulajdonosaként iratkozott-e fel a hírlevélre.

A hírlevélre való feliratkozásnál tároljuk az internetszolgáltató (ISP) által kiosztott IP-címet, az érintett által a feliratkozás időpontjában használt számítógépes rendszert, valamint a feliratkozás dátumát és időpontját is. Az adatgyűjtés az érintett e-mail címével való (esetleges) visszaélés későbbi megállapításához szükséges, ezáltal az adatkezelő jogi biztosítékaként szolgál.

A hírlevélre való feliratkozáskor megadott személyes adatokat kizárólag a hírlevélküldéshez használjuk fel. A hírlevél megrendelőit ezenfelül e-mailen tájékoztathatjuk, ha erre a hírleveles szolgáltatás biztosításához vagy az erre való regisztráláshoz szükség van, pl. a hírleveles szolgáltatás módosulásakor vagy a műszaki adottságok megváltozásakor. A hírleveles szolgáltatás keretében nem továbbítunk személyes adatokat harmadik félnek. Az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről. A hírlevélre való feliratkozáskor a személyes adatok tárolásához adott hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonására minden hírlevélben külön link található. A hírlevélről közvetlenül az adatkezelő weboldalán is le lehet iratkozni, ill. a leiratkozás más úton is közölhető az adatkezelővel.

 

7. Hírlevélkövetés

A Bohnenkamp s.r.o. hírlevele ún. webjelzőt tartalmaz. A webjelző egy apró grafika, amely HTML-formátumban küldött e-mailekbe ágyazva lehetővé teszi a naplófájl rögzítését és elemzését. A webjelző segítségével elvégezhető egy adott online marketingkampány sikerességének vagy sikertelenségének statisztikai értékelése. A beágyazott webjelző által a Bohnenkamp s.r.o. tudomást szerez arról, hogy az érintett megnyitott-e egy adott e-mailt és rákattintott-e az e-mailben található hivatkozásra.

A hírlevélen keresztül megkapott webjelző által gyűjtött személyes adatokat az adatkezelő tárolja és kiértékeli a hírlevélküldő szolgáltatás továbbfejlesztésének, és a jövőbeli hírlevelek tartalmának jobb személyre szabása, egyedivé tétele céljából. Ezeket a személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik félnek. Az érintettek mindenkor jogosultak a double opt-in eljárás során külön leadott egyetértési nyilatkozat visszavonására. A visszavonásután az adatkezelő törli ezeket a személyes adatokat. A hírlevélről való leiratkozást a Bohnenkamp s.r.o. automatikusan az egyetértési nyilatkozat visszavonásaként kezeli.

 

8. Kapcsolatfelvétel az internetes oldalon keresztül

A Bohnenkamp s.r.o. weboldala a törvényi előírásoknak megfelelően olyan adatokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a vállalatunkkal való gyors elektronikus kapcsolatfelvételt, ill. közvetlen kommunikációt, többek között elektronikus postaládánk címét (e-mail címünket) is. Ha egy érintett e-mailben vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül felveszi a kapcsolatot az adatkezelővel, a rendszer automatikusan elmenti és tárolja az érintettől továbbított személyes adatokat. Az ilyen, az érintett által önkéntesen továbbított személyes adatokat adatkezelés vagy az érintettel való kapcsolatfelvétel céljából tároljuk. Ezeket a személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik félnek.

 

9. Személyes adatok rutinszerű törlése és zárolása

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak a tárolás céljához szükséges időtartam alatt kezeli és tárolja, vagy mindaddig, amíg az európai jogalkotó és szabályozó hatóság vagy más jogalkotó az érintettre vonatkozó törvényben vagy előírásban ezt megköveteli.

A tárolási cél megszűnésével, vagy az európai jogalkotó és szabályozó hatóság, ill. más illetékes jogalkotó által kiszabott határidő lejártával rutinszerűen, a törvényi előírásoknak megfelelően zároljuk vagy töröljük a személyes adatokat.

 

10. Az érintettek jogai

·       a) Visszajelzés joga

Minden érintettet megillet az az európai jogalkotó és szabályozó hatóság által biztosított jog, hogy visszajelzést kapjon az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha egy érintett élni szeretne ezzel a jogával, bármikor az adatkezelő munkatársához fordulhat.

·       b) Hozzáférési jog

Minden érintettet megillet az az európai jogalkotó és szabályozó hatóság által biztosított jog, hogy az adatkezelőtől térítésmentesen kérelmezze a személyéhez kapcsolódó személyes adatokhoz való hozzáférést, ill. ezek másolatát. Az európai jogalkotó és szabályozó hatóság rendelkezése alapján az érintett hozzáférhet a következő információkhoz:

   • az adatkezelés céljai;
   • az érintett személyes adatok kategóriái;
   • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
   •  adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
   • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
   • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
   • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
   • a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ezenfelül az érintett jogosult tájékoztatást kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait továbbították-e harmadik országba vagy valamely nemzetközi szervezetnek. Amennyiben igen, az érintettnek jogában áll tájékoztatást kapni a továbbítással kapcsolatos megfelelő garanciákról.

Ha egy érintett élni szeretne hozzáférési jogával, bármikor az adatkezelő munkatársához fordulhat.

·       c) A helyesbítéshez való jog

Minden olyan személyt, akinek személyes adatai kezelés alatt állnak, az európai jogalkotó és szabályozó hatóság feljogosít arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Ha az érintett élni szeretne helyesbítési jogával, bármikor az adatkezelő munkatársához fordulhat.

·       d) A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

Minden olyan személyt, akinek személyes adatai kezelés alatt állnak, az európai jogalkotó és szabályozó hatóság feljogosít arra , hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll, ill. az adatkezelés nem szükséges:

   • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
   • az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
   • az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
   • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
   • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
   • a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha a fenti okok valamelyike fennáll, és az érintett, akinek személyes adatai a Bohnenkamp s.r.o. kezelése alatt állnak, kérvényezni szeretné az adatok törlését, bármikor megkeresheti ez ügyben az adatkezelő munkatársát . A Bohnenkamp s.r.o. munkatársa késedelem nélkül intézkedik a törlési kérelem teljesítéséről.

Ha a Bohnenkamp s.r.o. nyilvánosságra hozta a személyes adatot, amelyet a 17.cikk (1) bekezdésének értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket –  technikai intézkedéseket is beleértve – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését, amennyiben az adatok kezelésére nincs szükség.A Bohnenkamp munkatársa adott esetben meghozza a szükséges intézkedéseket.

·       e) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Minden olyan személyt, akinek személyes adatai kezelés alatt állnak, az európai jogalkotó és szabályozó hatóság feljogosít arra, hogy kérésre az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

   • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
   • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
   • az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben a fenti feltételek egyike adott, és az érintett, akinek személyes adatai a Bohnenkamp s.r.o. kezelése alatt állnak, kérni szeretné az adatkezelés korlátozását, bármikor megkeresheti ez ügyben az adatkezelő munkatársát. A Bohnenkamp s.r.o. munkatársa késedelem nélkül intézkedik az adatkezelés korlátozásáról.

·       f) Az adathordozhatósághoz való jog

Minden olyan személyt, akinek személyes adatai kezelés alatt állnak, az európai jogalkotó és szabályozó hatóság feljogosít arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, ha ez nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az adatok hordozhatóságához való jog érvényesítéséhez az érintett bármikor megkeresheti a Bohnenkamp s.r.o. munkatársát.

·       g) A tiltakozáshoz való jog

Minden olyan személyt, akinek személyes adatai kezelés alatt állnak, az európai jogalkotó és szabályozó hatóság feljogosít arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben a Bohnenkamp s.r.o. a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a Bohnenkamp s.r.o. a személyes adatokat közvetlen üzletszerzés érdekében kezeli, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, a Bohnenkamp s.r.o. a továbbiakban nem kezeli a személyes adatokat e célból. 

Ha a személyes adatok kezelésére a Bohnenkamp s.r.o.-nál a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A tiltakozáshoz való jog gyakorlásához az érintett közvetlenül megkeresheti a Bohnenkamp s.r.o. bármelyik munkatársát vagy más munkatársat. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

·       h) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Minden olyan személyt, akinek személyes adatai kezelés alatt állnak, az európai jogalkotó és szabályozó hatóság feljogosít arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve, ha a döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;vagy (2) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy(3) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Ha a döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul , a Bohnenkamp s.r.o. megfelelő intézkedéseket tesz az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Ha az érintett élni szeretne az automatizált döntéshozatalra vonatkozó jogával, bármikor megkeresheti ez ügyben az adatkezelő munkatársát.

·       i) Adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának joga

Minden olyan személyt, akinek személyes adatai kezelés alatt állnak, az európai jogalkotó és szabályozó hatóság feljogosít arra, hogy személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

Ha az érintett élni szeretne a hozzájárulás visszavonásának jogával, bármikor megkeresheti ez ügyben az adatkezelő munkatársát.

 

11. Pályázatokra és a pályázati eljárásra vonatkozó adatvédelem

Az adatkezelő a pályázati eljárás lebonyolításának céljából a pályázóktól adatokat gyűjt és kezel. Az adatkezelés elektronikus úton is történhet. Ez különösen jellemző akkor, ha a pályázó a pályázati anyagot elektronikus úton, például e-mailen vagy internetes űrlapon keresztül továbbítja az adatkezelőnek. Ha az adatkezelő munkaszerződéstköt a pályázóval, a továbbított adatokat a munkaviszony létesítésének lebonyolítása céljából, a törvényi előírások figyelembevétele mellett tárolja. Ha az adatkezelő nem köt munkaszerződést a pályázóval, a pályázatot az elutasítás közlése után két hónappal automatikusan törli, kivéve, ha az adatkezelő jogos érdeke ellentétes a törléssel. Ilyen jogos érdek például a bizonyítási kötelezettség az egyenlő bánásmódról szóló általános német törvény (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG) alapján folytatott eljárásban.


12. A Google Analytics szolgáltatás (névtelenítési funkcióval való) használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Az adatkezelő ezen a weboldalán a Google Analytics egyes komponenseit (névtelenítési funkcióval) használja.A Google Analytics egy webelemző szolgáltatás. A webelemzés internetes oldalak látogatóinak magatartására irányuló adatok gyűjtését és kielemzését jelenti. A webelemzés kiterjed többek között arra vonatkozó adatok gyűjtésére is, hogy mely weboldalról került az érintett az adott internetes oldalra („referer”), a weblap mely aloldalait keresi fel, ill. milyen gyakran és mennyi ideig tekint meg valamely aloldalt. A webelemzést többnyire egy adott internetes oldal optimalizálása, valamint az internetes reklámok költség-haszon elemzésének céljából alkalmazzák.

A Google Analytics komponensének üzemeltetője a Google Inc., 1600 AmphitheatrePkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Az adatkezelő a Google Analytics eszközével való webelemzéshez a "_gat._anonymizeIp" kiegészítő funkciót használja. A funkció segítségével az érintettek IP-címét a Google lerövidíti és névteleníti, amennyiben honlapunk felkeresése az Európai Unió valamely tagállamából vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam területéről történik.

A Google Analytics komponensét weboldalunk látogatásának elemzésére használjuk fel. A Google az így gyűjtött információk és adatok segítségével többek között kiértékeli honlapunk használatát, jelentéseket készít a webhelyen zajló tevékenységekről és más, a weboldal használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt vállalatunk számára.

A Google Analytics sütiket helyez az érintett informatikai rendszerére. A HTTP-sütik jelentését fent már kifejtettük. A sütik használata lehetővé teszi a Google számára weboldalunk elemzését.Az adatkezelő által üzemeltetett, Google Analytics komponenst használó weblap egyes oldalainak lehívásakor az adott Google Analytics komponens automatikusan elrendeli az érintett által alkalmazott informatikai rendszer böngészőjének, hogy elemzési célra adatokat küldjön a Google-nak. E technológiai eljárás keretében a Google tudomást szerez bizonyos személyes adatokról(pl. az érintett IP-címéről), amelyek segítségével a Google követni tudja a látogatók elérési útvonalát és a kattintásokat. Mindez lehetővé teszi a Google számára a jutalékos elszámolást a honlap működtetőjével szemben.

Az informatikai rendszer a sütik segítségével bizonyos személyes adatokat tárol, pl. az elérés idejét, a honlap lehívásának helyét, ill. a weblap felkeresésének gyakoriságát az érintett által. Weboldalunk felkeresésekor a rendszer továbbítja ezeket a személyes adatokat, beleértve az IP-címet is, a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. Bizonyos esetekben a Google harmadik félnek is továbbíthatja a technológiai eljárással gyűjtött adatokat.

Ahogy fent kifejtettük, az érintett bármikor letilthatja a sütik oldalunk általi használatát az igénybe vett böngésző megfelelő beállításával, és ezzel állandó jelleggel is megtagadhatja a sütik alkalmazását. A böngésző ilyen beállítása azt is megakadályozza, hogy a Google sütiket telepítsen az érintett informatikai rendszerére. A Google Analytics által telepített sütik ezenfelül bármikor törölhetők a böngészőn vagy más szoftveren keresztül. 

Az érintett letilthatja és megakadályozhatja a Google Analytics által létrehozott, a weboldal használatára vonatkozó adatok gyűjtését és Google általi kezelését. Ehhez egy böngészőbővítmény letöltésére és telepítésére van szükség a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout cím alatt. Ez a bővítmény egy JavaScript-kód által tudatja, hogy a weboldal forgalmával kapcsolatos adatok és információk továbbítása nem engedélyezett a Google Analytics számára. A böngészőbővítmény telepítését a Google megtagadáskéntkezeli. Az érintett személy informatikai rendszerének törlése, formatálása vagy újratelepítése esetén ismételten telepíteni kell a böngészőbővítményt a Google Analytics letiltásához. Ha az érintett vagy neki alárendelt személy törli vagy letiltja a böngészőbővítményt, a program ismételten telepíthető és bekapcsolható.

További információk és a Google aktuális adatvédelmi irányelvei itt találhatók: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ és http://www.google.com/analytics/terms/de.html. A Google Analytics részletes leírása az alábbi oldalon olvasható: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 

13. Az adatkezelés jogalapja

Vállalatunk adatkezelési folyamatainak jogalapját az EU általános adatvédelmi rendeletének 6. cikkelye 1. bekezdésének (a) pontja képezi. E folyamatokhoz a meghatározott célra az érintettek hozzájárulását kérjük. Ha a személyes adatok kezelése szerződés teljesítése miatt szükséges, amelynél az érintett az egyik szerződő fél, pl. áruszállítás, vagy valamilyen szolgáltatás vagy ellenszolgáltatás nyújtásához kapcsolódó adatkezelési folyamatok esetében, az adatkezelés a 6. cikkely 1. bekezdésének (b) pontján alapul. Ugyanez érvényes a szerződés előkészítését biztosító intézkedések lefolytatásának adatkezelési folyamataira, pl. termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos érdeklődések esetén. Ha az adatkezelőre alkalmazandó jogi előírás szükségessé teszi személyes adatok kezelését, pl. az adózási kötelezettség esetében, akkor az adatkezelés a 6. cikkely 1. bekezdésének (c) pontján alapul.
Ritka esetekben a személyes adatok kezelését az érintett vagy más természetes személy életfontosságú érdekeinek védelme teszi szükségessé. Ez a helyzet például olyankor, ha a vállalatunk területén tartózkodó látogató megsérül, és közölnünk kell a nevét, életkorát, társadalombiztosítási adatait vagy egyéb életfontosságú információkat az orvossal, kórházzal vagy más harmadik személlyel. Ilyen esetben az adatkezelés a 6. cikkely 1. bekezdésének (d) pontján alapul. Bizonyos adatkezelési folyamatok jogalapját a 6. cikkely 1. bekezdésének (f) pontja képezheti. Ide tartoznak az olyan adatkezelési folyamatok, amelyekre nem vonatkoznak a fent megnevezett jogalapok, ha az adatkezelés vállalatunk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai elsőbbséget élveznek. Az ilyen adatkezelési folyamatok azért engedélyezettek különösképpen vállalatunk számára, mert az európai jogalkotó külön is megemlíti ezeket. A jogalkotó álláspontja szerint jogos érdeknek tekinthető, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (indoklás 47. pontja, 2. mondata).

 

14. Az adatkezelő vagy harmadik fél adatkezelésre vonatkozó jogos érdekei

Ha a személyes adatok kezelése a 6. cikkely 1. bekezdésének (f) pontján alapul, üzleti tevékenységünk gyakorlása valamennyi munkatársunk és részvényesünk jólétét biztosító jogos érdekünknek tekinthető.

 

15. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának idejét az alkalmazandó törvényben előírt megőrzési idő szabja meg. A határidő lejárta után a megfelelő adatokat töröljük, ha megőrzésük nem szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés előkészítéséhez.

 

16. Törvényi vagy szerződéses előírások a személyes adatok rendelkezésre bocsátásáról; szerződéskötéshez való szükségesség; az érintett kötelezettsége személyes adatok szolgáltatására; az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ezúton tájékoztatunk arról, hogy a személyes adatok szolgáltatását részben törvény írja elő (pl. adózási szabályok), részben szerződés is rendelkezhet erről (pl. a szerződő felek adatainál). A szerződéskötéshez szükség lehet arra,hogy az érintett a rendelkezésünkre bocsássa bizonyos személyes adatait, amelyeket a továbbiakban kezelés alatt tartunk. Az érintett például köteles adatokat szolgáltatni akkor, ha szerződést köt vállalatunkkal. Az adatszolgáltatás elmaradása a szerződéskötés meghiúsulásának következményével járna. A személyes adatok rendelkezésre bocsátása előtt az érintettnek valamely munkatársunkhoz kell fordulnia. Munkatársunk tájékoztatja az érintettet arról, hogy az adott esetre vonatkoztatva a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

 

17. Automatizált döntéshozatal ténye

Felelősségteljes vállalatként eltekintünk az automatizált döntéshozataltól és a profilalkotástól.

+3622372261
@
info@bohnenkamp.hu

* Kötelező mezők

Segítségre van szüksége?
Kattintson a jobb oldali súgó ikonra az online-shop használati útmutatók és oktatóanyagok megnyitásához.